Noteikumi

Loterijas "Paņem biļeti" noteikumi
  1. Loterijas organizētājs un pakalpojuma sniedzējs: VSIA "Autotransporta direkcija", reģistrācijas Nr. 40003429317, juridiskā adrese: Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050.
  1. Loterijas norises teritorija: visa Latvijas teritorija, izmantojot ar autobusiem un vilcieniem sniegtos sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos.
  1. Loterijas norises sākuma un beigu datums: no 2020. gada 1. septembra līdz 2020. gada 5. oktobrim.
  1. Laimestu fonds un dalībnieku izredzes laimēt:
  • 4.1. trīs naudas balvas, katra 300,00 (trīs simti) euro apmērā. Kopējais laimesta fonds – 900 (deviņi simti) euro.
  • 4.2. Izredzes laimēt – ~3/300 000.
  1. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi.
  • 5.1. Lai piedalītos biļešu loterijā, laika periodā no 2020. gada 1. septembra līdz 30. septembrim pasažierim ir jāiegādājas braukšanas biļete ar autobusu un vilcienu reģionālās nozīmes maršrutos. Biļete līdz 2020. gada 4. oktobrim jāreģistrē dalībai loterijā interneta vietnē www.panembileti.lv, norādot šādu informāciju:
   • 5.1.1. biļetes numurs;
   • 5.1.2. maršruta un reisa (vai vilciena (līnijas)) numurs;
   • 5.1.3. brauciena datums;
   • 5.1.4. biļetes summa;
   • 5.1.5. dalībnieka tālruņa numurs.
  • 5.3. Biļešu loterijā nepiedalās:
   • 5.3.1. biļetes, kas iegādātas un derīgas izmantošanai pilsētas nozīmes maršrutos;
   • 5.3.2. biļetes, kas nav derīgas braucienam 2020. gada septembrī;
   • 5.3.3. biļetes ar normatīvajos aktos noteikto 100% braukšanas maksas atvieglojumu ("nulles" biļete);
   • 5.3.4. abonementa biļetes;
   • 5.3.5. biļetes par bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanu.
  • 5.4. Reģistrēt var jebkuru biļeti, kas izmantota sabiedriskajā transportā visos reģionālās nozīmes maršrutos, neatkarīgi no tās summas (izņemot biļetes ar normatīvajos aktos noteikto 100% braukšanas maksas atvieglojumu un abonementa biļetes) un nobraukto pieturu skaita. Tāpat reģistrēšanai derīgas ir arī elektroniski iegādātās braukšanas biļetes, un šādā gadījumā dalībniekam tā attiecīgi jāsaglabā (savā e-pastā vai citādi, piemēram, ekrānšāviņš savā tālrunī) un laimesta gadījumā jāuzrāda elektroniskās biļetes izdruka.
  • 5.5. Loterijas dalībnieka pienākums ir saglabāt loterijai reģistrēto biļeti līdz tās beigām, un laimesta saņemšanai tās oriģināls vai elektroniskās biļetes izdruka būs jāuzrāda VSIA "Autotransporta direkcija" atbildīgajiem darbiniekiem.
  • 5.6. Par loterijas dalībnieku var būt jebkura fiziska persona (pasažieris), izņemot 11. punktā noteikto iestāžu darbinieki un/vai viņu pirmās pakāpes radinieki un laulātie.
  • 5.7. Viena biļete loterijai var tikt reģistrēta tikai vienu reizi, savukārt viens dalībnieks (ar vienu tālruņa numuru) dalībai loterijā var reģistrēt neierobežotu skaitu biļešu, kas attiecīgi palielina viņa izredzes laimēt.
  • 5.8. Viens dalībnieks var laimēt vienu laimestu. Ja izlozes laikā tiks izlozēti vairāki reģistrācijas pieteikumi ar identisku tālruņa numuru, vērā tiks ņemts tikai viens pieteikums un to vietā izloze veikta atkārtoti. Gadījumā, ja, piesakoties laimestam, tiek konstatēts, ka laimētājs ar atšķirīgiem tālruņa numuriem ir viena un tā pati persona, laimests tiek izsniegts tikai vienu reizi.
  • 5.9. Loterijas norises laikā loterijas organizētājs veic dalībnieku datu – tālruņa numuru – ievākšanu un apstrādi, savukārt laimesta saņemšanai tiek apstrādāts arī uzvarētāja vārds, uzvārds, personas kods un personas apliecinošā dokumenta dati, ja personai nav personas koda. Tāpat laimesta izmaksai būs nepieciešams noskaidrot personas norēķinu kontu. Dati tiks izmantoti, lai identificētu loterijas laimētājus. Organizētās loterijas dokumenti un tās laikā apstrādātie dati atbilstoši Preču un pakalpojumu loteriju likuma 5. punktam tiek uzglabāti 5 gadus pēc loterijas beigām, un to nodrošina loterijas organizētājs.
  • 5.10. Interneta vietnē www.panembileti.lv tiek tehniski nodrošināts, ka reģistrēšana nav iespējama, ja nav aizpildīti visi obligātie lauki, kā arī gadījumā, ja biļete ar šādiem datiem ir jau tikusi reģistrēta (netiek pieļauta biļetes atkārtota reģistrēšana) un biļetes summas vērtība sastāda 0,00 euro. Izlozes ietvaros tiek pārbaudīta biļetes atbilstība visiem nosacījumiem un uzvarētājs tiek noteikts, ja tie ir izpildījušies – papildus tam atbilstības pārbaude tiek veikta laimesta izsniegšanas brīdī.
  1. Loterijas dalībnieku izmaksas: ar laimesta saņemšanu saistītos izdevumus, (piemēram, transporta izdevumus vai telefona sarunu izmaksas) sedz laimētājs. Reģistrēšanās dalībai loterijā ir bez maksas un papildu izmaksas loterijas dalībniekam netiek radītas.
  1. Datums, no kura līdz kuram var iesniegt biļeti loterijā: Biļetes interneta vietnē www.panembileti.lv dalībnieki varēs reģistrēt no šā gada 1. septembra līdz 4. oktobrim. Par derīgām dalībai loterijai tiks uzskatītas biļetes, kas derīgas braucienam 2020. gada septembrī.
  1. Loterijā laimējošo personu noteikšanas kārtība, vieta, datums.
  • 8.1. Uzvarētāji tiks noteikti 2020. gada 5. oktobrī plkst. 10.00 VSIA "Autotransporta direkcija" telpās Vaļņu ielā 30, Rīgā, ar specializētas programmatūras palīdzību.
  • 8.2. Izlozētā loterijas pieteikuma atbilstība nosacījumiem tiek pārbaudīta un atbilstības gadījumā attiecīgā tālruņa numura lietotājs tiek noteikts par uzvarētāju.
  • 8.3. Ja pieteikumā reģistrētā informācija neatbilst loterijas nosacījumiem, tajā skaitā, ja izlozēts tālruņa numurs, kāds jau ir noteikts par uzvarētāju, pieteikums no izlozes loterijā tiek izslēgts un par uzvarētāju atbilstības gadījumā tiek noteikts rezerves laimētājs saskaņā ar 8.4.punktu.
  • 8.4. Izlozē tiek izlozēti rezerves laimētāji (kopā – septiņi) gadījumam, ja izziņotie laimētāji nespēs pierādīt atbilstību loterijas nosacījumiem, piemēram, nevarēs uzrādīt reģistrēto biļeti vai viņu reģistrācija nebūs notikusi atbilstoši šiem noteikumiem (piemēram, laimestam pieteikusies persona, kura jau ir atzīta par uzvarētāju vai persona, kura saskaņā ar noteikumiem tajā nedrīkst piedalīties). Rezerves laimētāji, veicot pieteikuma atbilstības pārbaudi, tiks ierakstīti izlozes protokolā, bet publiski loterijas noslēguma dienā paziņoti netiks, un tiesības uz balvu tiks piešķirtas secībā, kādā tie tikuši izlozēti. Laimesta saņemšanai par uzvarētāju noteiktais rezerves laimētājs ievēro un izpilda šajos noteikumos noteiktās prasības.
  1. Laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums.
  • 9.1. Uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2020. gada 5. oktobrī līdz plkst.17.00 loterijas organizētāja mājaslapā www.atd.lv un www.panembileti.lv. Uzvarētāju sarakstā tiek publicēts uzvarētāja vārds, uzvārds un tālruņa numura pēdējie četri cipari.
  1. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz; termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu.
  • 10.1. Ar katru no izlozētajiem dalībniekiem loterijas organizētājs sazināsies personīgi uz pieteikumā norādīto tālruņa numuru (zvanot vai nosūtot īsziņu), pēc kā uzvarētājam piecu darba dienu laikā ir jāierodas pēc laimesta Rīgā, Vaļņu ielā 30.
  • 10.2. Laimētājam ir iespēja arī pašam sazināties ar loterijas organizētāju VSIA "Autotransporta direkcija" (adrese: Vaļņu iela 30, Rīga), zvanot pa tālruni +371 28627003 un vienoties par balvas saņemšanu.
  • 10.3. Laimesta saņemšana ir spēkā līdz 2020. gada 26. oktobrim, pēc kā neizsniegtais laimests nonāk balvu fonda īpašnieka īpašumā.
  • 10.4. . Ierodoties saņemt laimēto balvu, laimētājam būs jāuzrāda reģistrētās biļetes oriģināls un personas apliecinošs dokuments (pase vai persona apliecība (eID karte)), kā arī norēķinu konts laimesta saņemšanai. Par balvas saņemšanu tiks aizpildīts un parakstīts apliecinājums par laimesta izsniegšanu un saņemšanu.
   • 10.4.1. Laimests divu darba dienu laikā izmaksājams tikai bezskaidrā naudā uz uzvarētāja norādīto norēķinu kontu. Laimesta izsniegšana uz citas personas (ne laimesta ieguvēja) norēķinu kontu nav iespējama.
  • 10.5. Atbilstoši Preču un pakalpojumu likuma 7. panta pirmajai daļai loterijas atļaujas saņēmējs identificē naudas balvas saņēmēju (norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, bet personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, numuru un izdevējiestādes nosaukumu).
  • 10.6. Ja laimesta saņēmējs ir nepilngadīga persona, balvas saņemšanai tā ierodas ar savu likumisko pārstāvi, papildus 10.4. punktā norādītajiem dokumentiem uzrādot arī likumiskā pārstāvja personu apliecinošo dokumentu un dokumentu, kas apliecina likumisko pārstāvību. Laimests šādā gadījumā tiek izsniegts uz likumiskā pārstāvja norēķinu kontu.
  • 10.7. Laimests netiek izsniegts, ja:
   • 10.7.1. loterijas laimētājs nevar uzrādīt iegādātās (un reģistrētās) biļetes oriģinālu;
   • 10.7.2. ja laimētājs atsakās sniegt savus personas datus (laimētāja vārds un uzvārds, personas kods u.tml.), kā arī uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un norēķinu kontu balvas saņemšanai;
   • 10.7.3. ja laimētājs ir reģistrējis vienu un to pašu biļeti, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, mainījis simbolu kombināciju vai konstatēti citi apstākļi, kuru dēļ laimesta izsniegšana ir pretrunā ar biļešu loterijas nosacījumiem;
   • 10.7.4. ja tiek konstatēti apstākļi, kas izslēdz tiesības piedalīties loterijā un/vai biļete nav derīga (tajā skaitā, neatbilst loterijas nosacījumiem);
   • 10.7.5. ja uzvarētājs pēc balvas nav ieradies šajos noteikumos noteiktajā termiņā un pagājis 10.3.punktā noteiktais termiņš laimesta saņemšanai.
  • 10.8. Visas pretenzijas par loteriju jāsūta rakstiski tās organizētājam VSIA "Autotransporta direkcija", Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050 vai uz elektroniskā pasta adresi: info@atd.lv. Loterijas organizētājs tās izskatīs un sniegs atbildi 30 dienu laikā no sūdzības saņemšanas.
  • 10.9. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt savu dalību loterijā ar rakstveida iesniegumu, norādot šīs loterijas nosaukumu, atļaujas numuru, reģistrēšanās dalībai loterijā datumu un reģistrētās biļetes datus. Dalībai atsauktajā pieteikumā reģistrēto biļeti atkārtoti reģistrēt nav atļauts.
  1. Personas, kuras nevar piedalīties loterijā: loterijā nav tiesīgi piedalīties un attiecīgi laimesta gadījumā saņemt laimestu VSIA "Autotransporta direkcija" darbinieki, viņu pirmās pakāpes radinieki un laulātie, kā arī SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta" un SIA "Grizzly Riga" darbinieki.
  1. Loterijas organizētāji nenes atbildību par loterijas dalībnieku izslēgšanu no dalības loterijā, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti loterijas noteikumi vai loterijas dalībnieku sniegtā informācija bijusi nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no loterijas organizētāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
  1. Loterijas organizētāja un dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti šajos noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
  1. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka loterijas organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem loterijas dalībniekiem.
  1. Šajos noteikumos noteiktajā termiņā neizsniegtie laimesti, kā ari laimesti, kuru izsniegšana nav iespējama (konstatētas neatbilstības un laimesta izsniegšana nav iespējama arī rezerves laimētajiem), laimests paliek loterijas organizētāja īpašumā.

VSIA “Autotransporta direkcija”